• tooplate_banner_wrapper
  • html5 slideshow
  • tooplate_banner_wrapper3
css slider by PhrasamutGuard.com
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทรการ์ด จำกัด - หน้าแรก - รักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ - รปภ.สมุทรปราการ - Security Samutprakarn
 

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานโดย ยึดมั่นในอุดมการณ์ ได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับ ที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจเข้า มารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน

ดังนั้นหากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่อง กีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการ หรือตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุ การใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้