• tooplate_banner_wrapper
 • html5 slideshow
 • tooplate_banner_wrapper3
css slider by PhrasamutGuard.com
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทรการ์ด จำกัด - หน้าแรก - รักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ - รปภ.สมุทรปราการ - Security Samutprakarn
 

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบงาน

Image 01
Image 01
 • แลกบัตรผ่านเข้า-ออก บุคคลภายนอก ยานพาหนะที่เข้ามาติดต่อ
 • ตรวจตราบุคคลภายนอก ยานพาหนะที่เข้า-ออก พร้อมทั้งจดบันทึก ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทะเบียนรถ และตรวจตราสิ่งของอย่างละเอียด
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจราจรทางเข้า-ออก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
 • คอยตรวจตราดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะเวลากลางคืนจะต้องตรวจตราให้บ่อยเป็นพิเศษ ในพื้นที่ที่เป็นจุดล่อแหลม
 • บุคคลภายนอกที่เข้ามานำทรัพย์สินออก จะต้องนำใบนำของออกให้เจ้าหน้าที่เซ็นหรือให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองอีกครั้ง
 • ในการขนย้าย หรือนำทรัพย์สิน ของมีค่าต่างๆ ออกนอกบริเวณ จะต้องขนย้ายทรัพย์สินต่างๆในเวลาที่กำหนด (ยกเว้นได้รับอนุญาต เป็นกรณีไป)
 • เปิดและปิดไฟฟ้า แสงสว่างภายใน ตามเวลาที่กำหนด หรือตามเหมาะสม
 • คอยดูแลระมัดระวังเรื่อง อัคคีภัย การโจรกรรม และความไม่สงบเรียบร้อย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะต้องทำการระงับ และป้องกันในเบื้องต้น ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย ไม่สามารถระงับเหตุการณืร้ายได้ ให้ประสานงานกับหน่วยงาน หรือหน่วยราชการที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่นั้นๆให้มาดำเนินการ
 •  
  Image 04

  หลักการวิชาการดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย

  * เราจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานลูกค้า

  * อบรมให้รู้จักเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ

  * อบรม สาธิต ให้รู้จักกับชนิดของเพลิงที่เกิดอัคคีภัย

  * การติดต่อสื่อสารแผนผังบริเวณอาคาร และโดยรอบ

  * ที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยดับเพลิง

  * การผจญเพลิง และการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในกองเพลิง