• มาตรฐานการให้บริการที่ใส่ใจในปัญหาของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างงานด้วยทีม

  • หลักการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเข้าถึงและรับ "นโยบาย"

  • การฝึกอบรมพนักงานในด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่

Read More..

  • การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

  • บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากกว่านั้นกรณีมีเหตุไม่ปกติ

Read More...

  • อบรมภาคทฤษฎี และหลักการทำงานตาม TOR ลูกค้า

  • การซ้อมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

  • การฝึกการจราจร การหยุดรถ ปล่อยรถ สัญญาณต่างๆ

Read More..

บริการของเรา

กิจกรรมของเรา