การฝึกอบรม

อบรมภาคทฤษฎี และหลักการทำงานตาม TOR ลูกค้า

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบงาน

 • แลกบัตรผ่านเข้า-ออก บุคคลภายนอก ยานพาหนะที่เข้ามาติดต่อ

 • ตรวจตราบุคคลภายนอก ยานพาหนะที่เข้า-ออก พร้อมทั้งจดบันทึก ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทะเบียนรถ และตรวจตราสิ่งของอย่างละเอียด

 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจราจรทางเข้า-ออก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อ

 • คอยตรวจตราดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะเวลากลางคืนจะต้องตรวจตราให้บ่อยเป็นพิเศษ ในพื้นที่ที่เป็นจุดล่อแหลม

 • บุคคลภายนอกที่เข้ามานำทรัพย์สินออก จะต้องนำใบนำของออกให้เจ้าหน้าที่เซ็นหรือให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองอีกครั้ง

 • ในการขนย้าย หรือนำทรัพย์สิน ของมีค่าต่างๆ ออกนอกบริเวณ จะต้องขนย้ายทรัพย์สินต่างๆในเวลาที่กำหนด (ยกเว้นได้รับอนุญาต เป็นกรณีไป)

 • เปิดและปิดไฟฟ้า แสงสว่างภายใน ตามเวลาที่กำหนด หรือตามเหมาะสม

 • คอยดูแลระมัดระวังเรื่อง อัคคีภัย การโจรกรรม และความไม่สงบเรียบร้อย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะต้องทำการระงับ และป้องกันในเบื้องต้น ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย ไม่สามารถระงับเหตุการณืร้ายได้ ให้ประสานงานกับหน่วยงาน หรือหน่วยราชการที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่นั้นๆให้มาดำเนินการ

การซ้อมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

หลักการวิชาการดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย

 • เราจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานลูกค้า

 • อบรมให้รู้จักเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ

 • อบรม สาธิต ให้รู้จักกับชนิดของเพลิงที่เกิดอัคคีภัย

 • การติดต่อสื่อสารแผนผังบริเวณอาคาร และโดยรอบ

 • ที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยดับเพลิง

 • การผจญเพลิง และการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในกองเพลิง

การฝึกการจราจร การหยุดรถ ปล่อยรถ สัญญาณต่างๆ