มาตรฐานบริการ

การสรรหาและรับสมัครพนักงาน

งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่ต้องใช้คนเป็นทรัพยากรในการจัดการ ดังนั้น บริษัทที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากหลักในการบริหารคนแล้ว ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการสรรหาบุคคลากรเข้ามาในระบบ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่จะทำให้งานรักษาความปลอดภัยประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้สรรหาวิธีการต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้บริษัทมีบุคลากรเข้ามาเติมเต็มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

บริษัท มีมาตรฐานการรับสมัครเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานทั่วไปและควบคุมระบบความปลอดภัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เพศชาย อายุระหว่าง 20-55 ปี สูง 165 ซ.ม. ขึ้นไป

  2. เพศหญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

  3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านงานรักษาความปลอดภัย มาก่อน

  4. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง ทางบริษัท ได้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคน จากกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ (บ.ช.ป.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  5. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญ ของบริษัทและลงความเห็นว่าเหมาะสมกับ การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

  6. ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ การพนัน และโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ