บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

  1. การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

  2. บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากกว่านั้นกรณีมีเหตุไม่ปกติ

  3. บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เข้าตรวจตราพนักงานบริการและควบคุมด้านความปลอดภัย และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ