เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสเอ็ม2816 เซอร์วิส จำกัด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท เพื่อดำเนินการธุรกิจการในด้านงานบริการงานและควบคุมระบบด้านความปลอดภัย ที่มีทีมงานผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ครูฝึก และบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการและควบคุมระบบด้านความปลอดภัยบริหารงานตามหลักวิชาการสมัยใหม่ทุกขั้นตอน

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสเอ็ม2816 เซอร์วิส จำกัด เป็นหนึ่งในด้านงานบริการและควบคุมระบบด้านความปลอดภัย ผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ในการให้บริการงานด้านการควบคุมระบบความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างมานานกว่า 10 ปี (อ้างอิงจากบริษัทในเครือ)

 

พันธกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการสรรหา เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน และอบรมพนักงาน เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในหน้าที่และอาชีพ เพื่อให้มีความสามารถในด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย สร้างงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะให้บริการ โดยยึดหลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงใจเขาใจเราเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

เสริมสร้าง งานบริการที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและพัฒนางานด้านรักษาความปลอดภัย