ร่วมงานกับเรา

พนักงานบริการ (Staff)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง

 • อายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

รายได้

 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)

 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)

 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

 • ค่าล่วงเวลา (ตามกฎหมายกำหนด)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • เงินเบิกล่วงหน้า

 • เงินกู้ยืม

 • ตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสารเสพติด

 • ตรวจประวัติอาชญากร

 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 


หัวหน้างาน (Supervisor)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง

 • อายุตั้งแต่ 30 – 55 ปี

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม

รายได้

 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)

 • ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • เงินเบิกล่วงหน้า

 • เงินกู้ยืม

 • ตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสารเสพติด

 • ตรวจประวัติอาชญากร

 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง

 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า

 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

 • น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 • มีคุณสมบัติด้านการสื่อสาร ประสานงานดี

 • ขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถปฏิบัติงานในภาคกลางคืนได้

 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • หากมีประสบการณ์งานด้านสายตรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้

 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)

 • ค่าน้ำมันรถ

 • ค่าโทรศัพท์

 • ค่าสึกหรอ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • เงินเบิกล่วงหน้า

 • เงินกู้ยืม

 • ตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสารเสพติด

 • ตรวจประวัติอาชญากร

 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม